Vzk/Balíčky

Z Gewiki
< Vzk
Pepíček se nestačí divit...


Přehled všech nezbytných a klíčových kompetencí po balíčcích

(Vzk/Rozvojové kompetence)


Osobnost, sebereflexe[editovat | editovat zdroj]

Je normální slušný člověk.
* Základní předpoklad, se kterým počítáme. Touto kompetencí se rozumí dodržování běžných občanských a mravních norem.
* Nezkouší se

V oddíle i v běžném životě uznává stejné hodnoty a snaží se podle nich žít. Nevede dvojí život, nepřetvařuje se.
* Např. vůdce, který je kuřák, by měl otevřeně přiznat svůj zlozvyk členům oddílu ( a nekouřit na táboře tajně). Současně však může kouřit jen tehdy, kdy to nepoškozuje jeho svěřence (tj. nebude kouřit na schůzce nebo na programu).
* Nezkouší se

Je si vědom svých fyzických a psychických mezí, dokáže odhadnout své reakce ve vypjatých, nicméně pravděpodobných situacích.
* Ví, jak se zbytečně nevystavovat těmto situacím, chová se tak, aby riziko minimalizoval. Má rozmyšlené a vnitřně přijaté „programy“ pro „krizové“ situace. Je si vědom „slabých stránek své psychiky“ (např. svých fóbií), snaží se s nimi vypořádat (a umí s nimi zacházet – co má udělat člověk, který má fóbii z hadů, když dítě na výpravě kousne had?) Pozn.: nelze jednoznačně oddělit od klíčové kompetence „Má vizi svého osobního rozvoje“.
* Zkouší se

Je schopen kritické sebereflexe a zamyšlení nad svým vlastním jednáním a prožíváním. Snaží se o nadhled a poučení z vlastních chyb.
* Umí nedestruktivně kritizovat a hodnotit sám sebe . Zná formy sebereflexe, které jsou tvůrčí, zajímavé a celkem příjemné.
* Zkouší se

Má vizi svého osobního rozvoje a snaží se k ní postupnými kroky směřovat, staví si stále nové cíle.
* Uvažuje o svých životních prioritách. Zvládá základy plánování si svého času, umí si čas rozvrhnout (umí využít metody plánování, které používá pro svůj oddíl i k plánování svého života, rozhoduje se podle svých priorit).
* Nezkouší se

Umí si hrát.
* Bez této dispozice těžko může rád a úspěšně být vůdce dětí.
* Nezkouší se

Zná a dodržuje zásady zdravého životního stylu a tyto zásady uplatňuje v oddíle.
* Zdravé stravování, dostatečná tělesná aktivita, pravidelný denní režim, apod.
* Nezkouší se

Ví, co to je hygiena práce, a dbá na její dodržování, aby co nejvíce snížil riziko nehod a zkratových jednání.
* Je si vědom toho, že nevyspalý a unavený vedoucí může udělat fatální chybu. Je si vědom i rizika alkoholu a dalších psychotropních látek. Dokáže odhadnout své možnosti a nenabírá si nezvládnutelné úkoly.
* Zkouší se

Uvědomuje si, že je v každé situaci vzorem (ať chce nebo nechce), a uvědomuje si důsledky svého chování.
* Vyjmenuje příklady chování, kdy by mohl být špatným vzorem členům svého oddílu – v různých oblastech (mezilidské vztahy, vztah k přírodě, ke svému okolí, …).
* Zkouší se

Hodnoty[editovat | editovat zdroj]

Stručný popis balíčku[editovat | editovat zdroj]

V balíček "Hodnoty" obsahuje 10 vzájemné provázaných kompetencí. Během kurzu by měly být probrány všechny z nich tak, aby byl zřejmý jejich vzájemný vztah.

Hodnoty schema.png

V uvedených kompetencích můžeme rozlišit dvě roviny pohledu (některé z kompetencí zahrnují ve větší míře jednu či druhou stránku, jiné obsahují obě):

 • Osobní znalosti a postoje - přemýšlím o tématu, snažím se mu porozumět, zaujímám k věci postoj, ...
 • Didaktické znalosti a dovednost - vím, proč a jak vést děti k ...

Obě tyto roviny jsou důležité, Castor by měl zvládat v přiměřené míře obě - tj. na jedné straně rozumět danému tématu, mít odpovídající znalosti, mít rozmyšlené své postoje a umět je vysvětlit a obhájit, na straně druhé vědět, jak a proč chce výchovně působit na své svěřence a umět to.

Balíček souvisí zejména s balíčkem "Já a skauting".

Ověřování[editovat | editovat zdroj]

Balíček Hodnoty bude ověřován formou rozhovoru během ústních zkoušek. Část kompetencí může být též splněna zpracováním eseje na téma Skauting a dnešní společnost (podrobnější zadání viz odkaz).

Jednotlivé kompetence[editovat | editovat zdroj]

Přemýšlí o hodnotách, kterými se řídí, o svém duchovním rozvoji, o svém svědomí, o vztahu k ostatním lidem.
* Nezkouší se

Ví, jak vést děti k šetrnému chování k přírodě a jak toto chování zavádět do oddílové činnosti
* Ví, proč je to důležité a umí to vysvětlit.
* Zkouší se

Ví, jak vést děti v oddíle ke vnímání krásy přírody. Přemýšlí, proč vést děti k vnímání krásy přírody.
* Jde o pochopení, že krásné je i to, co člověk nevytvořil, co existuje a vzniká bez jeho přičinění, co je na něm nezávislé atp.
* Nezkouší se

Umí vést děti ke vnímání krásy a k jejímu porozumění. Ví, jak vést děti ke vnímání a poznávání cenných výtvorů lidské kultury.
* Zkouší se

Umí vést děti ke vnímání a uznání hodnoty přírody. Umí rozvíjet jejich vztah k přírodě.
* Osobní vztah a odpovědnost vůči přírodě. Příroda jako nenahraditelný zdroj poznání, poučení a setkávání se s opravdovostí. Příroda jako místo pro odpočinek a znovunabytí duševních sil.
* Zkouší se

Uvažuje o významu symbolů, rozumí funkci symbolů. Dokáže respektovat jak obecné zvyklosti, tak individuální přístup k symbolům.
* Na příkladu ukáže, jak rozumí vybranému symbolu. Nejedná se jen o skautské symboly. Uvede příklady, jak členům oddílu přiblížit obecně sdílené symboly.
* Nezkouší se

Umí u dětí rozvíjet hodnoty, svědomí a duchovní život. Podporuje děti jako jedinečné morálně silné jedince.
* Zkouší se

Umí vést děti k odpovědnosti vůči společnosti.
* Zkouší se

Ví, že je důležité vést děti k aktivní službě okolí a umí v oddíle navodit vhodné podmínky a připravit programy pro vzájemnou službu jeho členů i pro službu okolí.
* Nezkouší se

Uvědomuje si propojenost dnešního světa. Ví, co je globalizace a jak se projevuje v jeho životě. Přijímá svůj podíl odpovědnosti za dnešní svět.
* Nezkouší se

Já a můj oddíl[editovat | editovat zdroj]

Je si vědom, jaké nároky na něj osobně klade vedení oddílu a co mu přináší.
* Chceme, aby tušil, co obnáší vedení oddílu po stránce přínosů i ztrát.
* Zkouší se

Ví, proč se věnuje vedení skautského oddílu
* Nezkouší se

Má přátelský a vstřícný postoj k ostatním v oddíle.
* Nezkouší se

Vše, co dělá, dělá s vědomím odpovědnosti vůči členům oddílu.
* Tato kompetence poskytuje vůdci základní vodítko pro řešení krizových situací – každou situaci řeší tak, aby vyloučil nebo minimalizoval nepříznivý vliv na členy oddílu.
* Nezkouší se

Umí dobře nějaký obor skautské činnosti (táboření, znalost přírody, umění, …).
* Nejde o to mít detailní znalosti a dovednosti ve všech oborech, ale o to ovládat jeden obor dostatečně dobře, aby měl vůdce inspiraci pro program oddílu a zdroj autority vůči jeho členům.
* Nezkouší se

Má znalosti a dovednosti, které může využít v programu oddílu.
* Nezkouší se

Uvědomuje si, že jeho znalosti a dovednosti jsou příležitostí a prostředkem rozvoje oddílu, nikoli jeho cílem.
* Nezkouší se

Umí dát oddílu jeho vlastní tvář. Ví, co je skautským oddílům nutně společné a v čem se mohou a mají lišit a vytvářet tak jedinečná společenství.
* Ví, čím je jeho oddíl specifický a zajímavý.
* Zkouší se

Umí připravit program oddílu tak, aby využil i své speciální a odborné znalosti a dovednosti.
* Využití svých znalostí a dovedností vnímá jako jeden z prostředků, který přispívá ke splnění výchovných cílů, které si stanovil (viz 20K4).
* Zkouší se

Já a skauting[editovat | editovat zdroj]

Je vůči skautskému hnutí a Junáku loajální – není s ním ve vědomém rozporu, vnímá je kladně či neutrálně.
* Jinak by bylo lépe, aby se výchově dětí věnoval jinde
* Nezkouší se

Má představu o velikosti skautského hnutí a jeho možnostech ovlivňovat svět (jeho roli ve společnosti).
* Nezkouší se

Nechápe skauting jako místo, kam utíká před vnějším světem.
* Umí žít i v jiných sociálních skupinách než ve skautských. Ví, jak se realizovat (a realizuje se) v životě i jinými činnostmi než skautingem.
* Nezkouší se

Umí charakterizovat základní znaky skautingu, ví, co dělá skauting skautingem.
* Chápe poslání skautingu, rozumí jeho třem principům a ví, co je skautská výchovná metoda.
* Zkouší se

Rozumí hodnotám, na kterých stojí skautské hnutí, umí je popsat a umí vysvětlit, proč tyto hodnoty sdílí.
* Jde o hlubší zamyšlení, nejzákladnější znalost a porozumění obsahuje předchozí kompetence.
* Zkouší se

Chápe skauting jako hnutí, které reaguje na potřeby dnešních dětí a současné společnosti.
* Umí popsat, v čem je skauting moderním a pružným hnutím.
* Nezkouší se

Ví, jak aplikovat získané vědomosti a dovednosti ze skautské činnosti v každodenním životě a naopak.
* Nezkouší se

Má základní přehled o historii skautingu v českých zemích. Rozumí tomu, jak je současná tvář českého skautingu ovlivněna historickým vývojem české společnosti a českého skautského hnutí.
* Nejde o znalost dat, ale o porozumění událostem, které ovlivnily český skauting a které mají vliv i na skauting v současné době (zákaz skautingu, pronásledování a věznění skautů, obnova Junáka v 40., 60. a 90. letech).
* Nezkouší se

Dokáže se zapojit do diskuse nad současnými tématy z různých oblastí, dokáže k nim zaujmout postoj.
* Jde o základní orientaci a schopnost uvažovat o naznačených tématech. (má všeobecný přehled – kultura, politika, ekonomika, sport; základní fungování společnosti a životního prostředí).
* Nezkouší se

Umí vytvořit v oddíle nebo družinách demokratické prostředí, kde se děti podílejí na rozhodování a nesou za ně odpovědnost.
* Nezkouší se

Umí vést děti k porozumění demokratickým principům fungování společnosti (v oddíle, ve třídě, v obci, v Junáku, ...) a dokáže je vést k aktivnímu podílu na demokratickém rozhodování přiměřenému jejich věku.
* Nezkouší se

Vztahy a komunikace[editovat | editovat zdroj]

Umí přizpůsobit komunikaci situaci nebo osobě, s níž hovoří.
* Nezkouší se

K lidem se běžně chová vstřícně a přátelsky.
* Nezkouší se

Ví, jakým jednáním může odradit ostatní lidi od spolupráce.
* Zkouší se

Ví, jak si pěstovat přátelský vztah k dětem, a dělá to.
* Nezkouší se

Ví, že je důležité děti vést k vytváření a prožívání hodnotných mezilidských vztahů a přátelství, umí pro to vytvořit v oddíle vhodné podmínky.
* Zkouší se

Umí být přiměřeně tolerantní k ostatním, přičemž chápe, že tolerance má své hranice.
* Umí vysvětlit, kdy je vhodné být tolerantní a kdy ne a jaké následky z obou případů plynou.
* Nezkouší se

Respektuje tradice, rituály a symboly ostatních (jiných oddílů, společenství, kultur, …).
* Nezkouší se

Umí u dětí rozvíjet toleranci k odlišnostem (ve vztahu k jiným oddílům, kulturám, náboženství apod.) Umí pro oddíl vymyslet a připravit program, který bude toleranci u dětí rozvíjet.
* Nezkouší se

Je ochoten přijímat zpětnou vazbu od druhých. Snaží se poučit ze zpětné vazby a svých vlastních chyb.
* Zde jde primárně o postoj, tj. o ochotu naslouchat zpětné vazbě a poučit se z vlastních chyb.
* Nezkouší se

Je schopen přijímat zpětnou vazbu od druhých a vyvozovat z ní pro sebe důsledky.
* Jde zejména o dovednost se ze zpětné vazby opravdu poučit. (Kompetence souvisí též se znalostí principů zpětné vazby a s dovedností dávat zpětnou vazbu druhým.)
* Nezkouší se

Zajištění činnosti[editovat | editovat zdroj]

Ví, co všechno je třeba pro zajištění a zorganizování oddílové akce (např. výpravy).
* Např. připravit scénář akce, včas vydat potřebné pokyny a informace, řídit činnosti během akce, zajistit bezpečný průběh atd.
* Zkouší se

Zná význam a možnosti pojištění při oddílové činnosti a ví, na co se příslušné pojištění vztahuje a za jakých podmínek.
* Zkouší se

Umí vytvořit scénář pro dílčí akci (schůzku, výpravu, …). Umí k tomuto scénáři stanovit jednotlivé úkoly pro zabezpečení akce.
* Zkouší se

Umí zvolit vhodnou výbavu na akce různého typu a rozsahu.
* Nezkouší se

Za pomoci dostupných prostředků (mapa, GPS, internet, jízdní řád, dotaz u domorodců) umí najít cestu a spojení dopravními prostředky mezi dvěma libovolně zvolenými místy v ČR.
* Nezkouší se

Umí zajistit přiměřený režim aktivity a odpočinku (včetně spánku).
* Zkouší se

Umí zvolit vhodnou trasu výpravy.
* Nezkouší se

Umí zajistit jídlo a pití v přiměřeném množství a kvalitě.
* Zkouší se

Umí vybrat vhodné místo pro táboření.
* Místo pro přenocování na jednu noc i místo na třítýdenní tábor.
* Zkouší se

Ví, jak v případě potřeby děti v přírodě zahřát a usušit.
* Nezkouší se

Program a činnost umí přizpůsobit počasí. Umí předem připravit variantu programu pro špatné počasí.
* Zkouší se

Umí zajistit přiměřenou míru osobní hygieny a hygieny při táboření, vaření, bydlení apod.).
* Zkouší se

Umí sestavit správný jídelníček a pitelníček na akce různého typu.
* Výpravy, tábor.
* Zkouší se

Pro oddílové akce umí vybrat vhodné prostředí z hlediska bezpečnosti a hygieny (čisté ovzduší, nízká úroveň hluku, dostupný terén, bezpečný zdroj vody, …).
* Podle programu a možností. Smyslem této kompetence je, aby vůdce nepostavil tábor pod dálničním mostem nebo vedle smetiště či prasečáku, na druhou stranu by tato kompetence neměla znemožnit oddílu udělat procházku po centru Prahy nebo strávit část schůzky na plácku ve městě.
* Nezkouší se

Umí zajistit přípravu letního tábora po technické a materiální stránce (vyhledání a zajištění tábořiště, vybavení, doprava, materiál, táborové stavby).
* Nezkouší se

Umí zajistit likvidaci tábora, zbourání staveb, úklid okolí, ošetření a uložení materiálu.
* Nezkouší se

Dokáže analyzovat příčiny vzniklých krizových situací a poučit se z nich. Umí předcházet krizovým situacím.
* Krizí se zde rozumí událost nebo situace, která nějak ohrožuje členy oddílu, program, majetek apod. (např. dopravní nehoda, povodeň, požár, vykradená klubovna, na výpravě ujede vlak apod.)
* Zkouší se

Umí zajistit odpovídající bezpečnost prováděných činností. Zná bezpečnostní pravidla a řídí se jimi.
* Ví, které činnosti může s dětmi provozovat sám, a které může vést jen vyškolený odborník s oficiální kvalifikací (slaňování, jeskyně, divoká voda, apod.)
* Zkouší se

Umí naučit děti v oddíle poskytnout první pomoc a přivolat záchranku.
* Nezkouší se

Komunikace a informace[editovat | editovat zdroj]

Umí používat obvyklé komunikační kanály.
* Nezkouší se

Umí si vést a zpracovávat informace o dítěti.
* Nezkouší se

Zná obvyklé informační zdroje (např. Internet).
* Nezkouší se

Umí najít a zpracovat informace nezbytné pro činnost.
* Nezkouší se

Dokáže poznat, které informace má předat dál a které ne – zbytečné informace, osobní informace atd.
* Zkouší se

Umí informace nezbytné pro činnost (pro potřeby výprav, schůzek, táborů atd.) poskytnout dál vhodnými informačními kanály.
* Zkouší se

Ví, kde hledat informace o možnostech získání finančních prostředků pro činnost svého oddílu a o pravidlech, jak s nimi nakládat.
* Ví, jaké zdroje může očekávat od Junáka a kde jinde hledat možnosti získání peněz.
* Zkouší se

Dokáže roztřídit a zhodnotit informace s ohledem na jejich relevanci a hodnověrnost.
* Nezkouší se

Zvládá vnější komunikaci (mimo Junák - s rodiči, školou, veřejností, úřady, ). Ví, jaké formy, přístupy a postupy použít pro tuto komunikaci.
* Zkouší se

Zvládá komunikaci s ostatními činovníky, orgány a jedotkami Junáka (s ostatními oddíly, střediskem, ORJ atd.). Ví, jaké formy, přístupy a postupy použít pro tuto komunikaci.
* Nezkouší se

Ví, že je důležité komunikovat s rodiči, úřady, jinými oddíly, střediskem, školou, veřejností, a dokáže vysvětlit proč.
* Zkouší se

Zná různé běžně dostupné komunikační prostředky a dovede je vhodně používat (dopis, e-mail, telefon, osobní rozhovor ...).
* Zkouší se

Umí vést děti ke kritickému výběru a posuzování informací.
* Zkouší se

Oddílové hospodaření[editovat | editovat zdroj]

Zná nezbytné náležitostí dokladů tak, aby byly použitelné v účetnictví. Ví, jaké typy dokladů se používají k vyúčtování obvyklých výdajů (paragon, cestovní příkaz, smlouva, …)
* Zkouší se

Umí sestavit vyúčtování akce.
* Zkouší se

Ví, jaké jsou povinnosti a odpovědnost vůdce oddílu z hlediska hospodářského zajištění oddílové akce.
* Zkouší se

Umí vést pokladní knihu (včetně pokladních dokladů).
* Jde o základní praktickou dovednost.
* Zkouší se

Ví, co zahrnuje hospodaření na úrovni oddílu, jaké jsou možnosti, povinnosti a odpovědnost vůdce oddílu v hospodářské oblasti.
* Zkouší se

Ví, co je to rozpočet a k čemu slouží. Umí ke scénáři dílčí akce stanovit jednoduchý rozpočet.
* Zkouší se

Ví, co je to dar a co je jiný příjem (reklama).
* Zkouší se

Ví, co jsou to členské příspěvky a kdo stanovuje jejich výši. Má představu, k čemu slouží členské příspěvky a co je z těchto příspěvků financováno. Ví, že může ovlivnit výši příspěvků pro svůj oddíl a jejich čerpání.
* Dokáže srozumitelně vysvětlit členům oddílu, rodičům, apod.
* Zkouší se

Zná rozdíl mezi malou a velkou akcí a s nimi spojené povinnosti vůči středisku.
* Zkouší se

Ví, že na oddílovou činnost potřebuje peníze a ví, že je i jeho starostí, zda oddíl bude mít dostatek peněz na svou činnost.
* Zkouší se

Je schopen zajistit péči o oddílový majetek a vybavení (včetně klubovny).
* Nezkouší se

Ví, kdo je vlastníkem majetku, který používá oddíl, ví, jak se tento majetek eviduje a proč.
* Zkouší se

Ví, jaký je rozdíl mezi evidencí majetku a inventarizací.
* Nezkouší se

Organizace[editovat | editovat zdroj]

Uvědomuje si přínos plynoucí z příslušnosti oddílu k Junáku a určité organizaci vůbec. Chápe, jaký smysl má pro oddíl jeho začlenění ve středisku a v Junáku.
* Včetně výhod a přínosů, které z toho plynou jemu osobně.
* Zkouší se

Ví, jak se jmenuje jeho středisko.
* Zkouší se

Dokáže na nutné úrovni zajistit agendu vedení svého oddílu (registrace, tábory, akce).
* V první řadě zde jde o zvládnutí praktických dovedností, které jsou nutné pro vedení agendy oddílu.
* Nezkouší se

Zná základní prvky organizační struktury (středisko, okres, kraj, ústřední orgány) a jejich smysl pro Junáka a pro svůj oddíl.
* Zkouší se

Zná základní předpisy Junáka (Stanovy, Organizační a Volební řád, Hospodářský řád, Řád pro vzdělávání) a ví proč je Junák má.
* Ví, jakou problematiku jednotlivé předpisy řeší, zná jejich hierarchii, ví, kde najde jejich platné znění a umí se orientovat v jejich textu.
* Zkouší se

Má základní představu o tom, jak jednotlivé orgány (sněm, rada, vedoucí střediska, revizní komise) ovlivňují chod střediska. Je mu zřejmé, že jeho středisko bude takové, jaké si ho on a další vedoucí udělají.
* Zkouší se

Ví, co může dělat, pokud není spokojen s nějakým nařízením, rozhodnutím či předpisem.
* Chápe základní principy demokracie v Junáku.
* Zkouší se

Ví, jakým způsobem středisko řídí oddíly, zná práva a povinnosti vůdce oddílu ve střediskové radě.
* Zkouší se

Umí najít a využít informace, které mu poskytuje Junák.
* Dokáže používat skautskou křižovatku a časopisy jako zdroje informací, které potřebuje.
* Zkouší se

Právo[editovat | editovat zdroj]

Ví, kdo je nositelem práv a povinností (právní subjektivita).
* Znalosti aplikuje i na své středisko a Junáka jako celek, ví, kdo má v Junáku právní subjektivitu a co to znamená. Ví, kdo jedná jménem organizační jednotky Junáka.
* Zkouší se

Zná základní právní předpisy (občanský a trestní zákoník).
* Ví o existenci těchto právních předpisů, má základní představu o tom, čeho se týkají.
* Zkouší se

Zná základy trestní odpovědnosti.
* Zkouší se

Zná základy občansko-právní odpovědnosti.
* Zkouší se

Ví, jak zacházet s osobními údaji, a tyto zásady dodržuje.
* Zkouší se

Zná práva dětí a ví, kde jsou obsažena.
* Úmluva o právech dítěte.
* Zkouší se

Zná instituce, organizace, apod., které se zabývají porušováním práv dětí. Ví, kam se v případě porušování práv dětí obrátit.
* Policie, linky bezpečí, sociální pracovníci
* Zkouší se

Ví, jak řešit základní situace při porušení práv druhých.
* Zkouší se

Ví, při jakých oddílových činnostech v přírodě hrozí riziko porušení zákona.
* Např. Zákon o ochraně přírody a krajiny, lesní zákon, stavební předpisy,vodní zákon, dopravní předpisy, apod. …). Podstatou kompetence není znát přesná ustanovení zákona, ale vědět, že při určitých činnostech hrozí riziko porušení zákona a před jejich uskutečněním je vhodné příslušné zákony prostudovat nebo se poradit s odborníkem.
* Zkouší se

Respektuje zákony a jiné právní normy.
* Snaží se zákony neporušovat a vede k tomu členy svého oddílu.
* Nezkouší se

Umí vychovávat děti k tomu, aby znaly svá práva.
*Zkouší se

Plánování[editovat | editovat zdroj]

Základní cíle balíčku[editovat | editovat zdroj]

V balíčku "Plánování" je klíčové, aby si Castor osvojil:

 • Postoj - plánování je užitečné
 • Znalost - jaké jsou zásady "projektového plánování".
 • Dovednost - naplánovat metodicky správně akci rozměru víkednové akce oddílu

Těžiště ověřování[editovat | editovat zdroj]

Těžištěm ověřování získaných kompetencí by neměla být teorie, ale praktická schopnost vytvořit dobrý plán. Proto na Gemini zpracovávají účastníci vůdcovského kurzu samostatně projekt v rozsahu zhruba víkendové akce. V zadání projektu jsou i dokazy na studijní a pomocné materiály.

Jednotlivé kompetence[editovat | editovat zdroj]

Ví, že by měl oddíl přijímat nové členy, ví, proč je to důležité.
* Nezkouší se

Je schopen sestavit střednědobý plán oddílu (plán na rok nebo kratší období) podřízený dlouhodobé vizi.
* Ověřování: závěrečná zkouška, vypracování konkrétního úkolu
* Zkouší se

Ví, že má mít vizi.
* Ověřování: uvede důsledky absence vize oddílu a vysvětlí je.
* Zkouší se

Umí připravit plán tábora (cíle, program, technické, organizační a hospodářské zajištění, rozpočet).
* Zkouší se

Umí metodicky správně sestavit plán pro dílčí akci podřízený střednědobému plánu.
* Záměr - mantinely - cíle - prostředky - scénář - vyhodnocení
* Zkouší se

Umí sestavit plán řešení nějakého problému.
* Zkouší se

Je schopen improvizovat, ale uvědomuje si meze plánování i improvizace.
* Schopnost improvizovat souvisí s tvořivostí
* Nezkouší se

Zná metody, jak postupovat při stanovení vize (dlouhodobé, střednědobé), nebo ví, kde ji hledat.
* Zkouší se

Umí analyzovat situaci ve svém oddíle. Ví, proč analyzovat situaci.
* Zkouší se

Zná způsoby, jak doplňovat členskou základnu svého oddílu
* Zkouší se

Ví, kdy, jak a proč je nutné měnit vize oddílu
* Umí své vize přehodnotit. Ví, co se stane, když oddíl svoji vizi nedokáže změnit
* Nezkouší se

Autorita[editovat | editovat zdroj]

Ví, jaké jsou hlavní zdroje autority. Umí si autoritu dlouhodobě budovat.
* Např. ví, že autoritu narušuje nedůslednost, špatný osobní příklad, nadměrné používání autoritativních příkazů v nevhodnou dobu apod.
* Nezkouší se

Umí udržet přiměřenou kázeň v oddíle.
* Nezkouší se

Umí vysvětlit, jaký mají schopnosti vůdce vliv na jeho autoritu. Uvědomuje si, které jeho vlastnosti a dovednosti mohou být zdrojem autority vůči členům oddílu.
* Zkouší se

Umí vydat příkaz (přiměřeným způsobem, tónem a hlasem), který dává minimum příležitostí pro neuposlechnutí.
* Jde o praktickou rétorickou dovednost umět vydat dostatečně autoritativní příkaz v krizové situaci.
* Nezkouší se

Umí rozpoznat situace, kdy je nutné použít autoritativní příkaz.
* Např. v krizových situacích, v nebezpečí, když se schyluje k hádce mezi členy apod..
*Zkouší se

Nezneužívá své autority
* Nezkouší se

Ví, jaká rizika přináší autorita a moc, uvažuje nad možnými příklady zneužití moci a autority ve skautském prostředí.
* Zkouší se

Chápe, že se bude dostávat do vnitřních konfliktů rolí, kdy působí jako autorita a současně má být vůči dětem otevřený a přátelský. Ví, jak tyto konflikty řešit.
* Zkouší se

Konflikty[editovat | editovat zdroj]

Snaží se předcházet zbytečným osobním konfliktům.
* Nezkouší se

Ví, že v některých případech je konflikt nevyhnutelný. Ví, jak se v takovém případě zachovat tak, aby konflikt vyústil v řešení přijatelné pro obě strany.
* Zkouší se

Umí řešit krizové situace, které souvisejí s mezilidskými vztahy a konflikty.
* Vysvětlí na modelových situacích.
* Nezkouší se

Personalistika a spolupráce[editovat | editovat zdroj]

Umí podporovat soudržnost skupiny (v oddíle), ví, že je to důležité. Umí vytvořit ze skupiny partu (lidi se spolu cítí dobře, rozumí si).
* Ukáže příklady, kdy svým aktivním chováním, programem, rituály apod. podporuje soudržnost skupiny a partu. Umí vysvětlit, které spontánní situace přispívají k budování party. Umí vysvětlit, jaké situace můžou dobré vztahy nabourat a jak se těmto situacím bránit.
* Nezkouší se

Umí pracovat v týmu.
* Např. umí při vedení oddílu spolupracovat se svými zástupci a oddílovou radou.
* Zkouší se

Umí spolupracovat s ostatními.
* Nezkouší se

Umí motivovat členy oddílové rady a své spolupracovníky k práci pro oddíl.
* Zkouší se

Uvědomuje si potřebnost spolupracovníků při vedení oddílu
* Nezkouší se

Ví, jak hledat a získávat spolupracovníky (v oddíle i mimo něj).
* Zkouší se

Dokáže si udržet kontakt s lidmi, kteří z oddílu odejdou, využít je např. jako „externisty“.
* Vysvětlí na jednoduchých příkladech (ze svého oddílu a střediska nebo na modelových situacích). Snaží se rozcházet s lidmi v dobrém, pokud není možná spolupráce. Ví, jak minimalizovat riziko zbytečných nedorozumění ve svízelných situacích.
* Nezkouší se

Chápe, že pro úspěšné trvání oddílu je nutné hledat si nástupce. Ví, jak si nástupce najít a jak ho připravit pro převzetí oddílu.
* Nezkouší se

Rétorika a komunikace[editovat | editovat zdroj]

Zná a používá zásady slušné a situaci přiměřené komunikace.
* Nezkouší se

Ví, jaké jsou možné chyby při komunikaci s ostatními (osobní útoky, pomluvy…), a snaží se jim vyhýbat.
* Zkouší se

Rozumí základům verbální a neverbální komunikace, zná a používá základní pravidla různých forem komunikace.
* Nezkouší se

Je schopný argumentace. Umí argumentovat – zná prostředky argumentace.
* Nezkouší se

Své komunikační dovednosti umí využít při vyjednání podmínek pro oddílovou činnost (klubovna, dotace, tábor, apod.).
* Nezkouší se

Umí připravit a přednést krátký proslov na zadané téma, má základní rétorické dovednosti.
* Zkouší se

Vedení[editovat | editovat zdroj]

Dokáže vysvětlit ostatním, proč se věnuje vedení oddílu
* Dokáže to vysvětlit různým lidem (rodičům, kamarádům, dětem v oddíle apod.) Navazuje na kompetenci: Uvědomuje si, proč se věnuje vedení skautského oddílu.
* Nezkouší se

Zná základní styly vedení a ví, v jakých situacích je vhodné je použít (umí rozpoznat, kdy je čas na diskuzi a kdy je čas na rozhodnutí a následný „rozkaz“).
* Ví, v jakých situacích může nechat rozhodovat členy oddílu, kdy s nimi o rozhodnutí diskutovat a kdy musí rozhodnout sám bez diskuze.
* Zkouší se

Ví, jak pomoci rádcům s budováním jejich autority vůči členům družin.
* Podobně i u vlčat a světlušek, resp. v roverském věku.
* Zkouší se

Dokáže spojit úkoly s nejvhodnějšími lidmi.
* Umí pro splnění úkolu najít nejlepšího člověka. Snaží se pro každého svého spolupracovníka najít co nejlepší uplatnění.
* Zkouší se

Umí zadat úkol, průběžně jej kontrolovat a na závěr zhodnotit.
* Nezkouší se

Umí vést porady v rámci oddílu.
* Nezkouší se

Metody práce s dětmi[editovat | editovat zdroj]

Ví, co chce děti naučit, umí si to rozmyslet a uspořádat.
* Zkouší se

Umí vybrat a použít vhodné metody a prostředky, aby děti naučil, co potřebuje. Umí vysvětlit, co potřebuje.
* Zkouší se

Umí sdělit dětem srozumitelně a zřetelně, co potřebuje, tak, aby to pochopily a zařídily se podle toho.
* Přiměřeně věku dětí.
* Nezkouší se

Umí najít vhodné prostředky ke splnění určitého výchovného cíle
* K cíli dokáže najít vhodné a atraktivní prostředky. Dovede s dětmi pracovat tak, aby je to bavilo, a přitom dokázal splnit své výchovné cíle.
* Zkouší se

Dokáže analyzovat, jake výchovné cíle může plnit určitým programem či aktivitou.
* Umí vysvětlit, proč určitý program zařazuje tam, kam ho zařazuje, a dokáže si ho obhájit. Zná důsledky vytváření programu pro program.
* Zkouší se

Umí vybrat a zorganizovat hru. Zná zdroje her a aktivit (knihy, internet). Umí hru výchovně využít.
* Nezkouší se

Umí hru upravit a přizpůsobit výchovným cílům, kterých chce dosáhnout.
* Nezkouší se

Ví, jak děti motivovat, rozlišuje a umí používat různé způsoby motivace.
* Zkouší se

Dovede s dětmi pracovat tak, aby je to bavilo, a přitom dokázal splnit své výchovné cíle.
* Skauting není hnutí, které by se mělo podbízet vkusu mladých lidí, na druhé straně je třeba „chytat ryby na to, co jim chutná“ (B.P.).
* Nezkouší se

Umí používat odměny a tresty.
* Zkouší se

Zná způsoby, jak vést děti k sebevýchově.
* Zkouší se

Dokáže vést jednotlivce nebo skupinu k reflexi zážitku vlastního chování vedoucí k zobecnění a poučení.
* Jde o elementární základy porozumění tomu, co je review, rozlišení review a zpětné vazby – prožít si review na vlastní kůži a umět ho ve velmi jednoduché formě použít v oddíle.
* Zkouší se

Zná výhody a nevýhody koedukovaných a nekoedukovaných oddílů. Umí přizpůsobit oddílový program podle druhu svého oddílu.
* Nezkouší se

Zná výhody a nevýhody práce s více věkovými kategoriemi v jednom oddílu.Umí přizpůsobit oddílový program podle druhu svého oddílu.
* Nezkouší se

Dnešní děti[editovat | editovat zdroj]

Zná základní vývojové charakteristiky dítěte a dovede podle nich s dětmi pracovat, ví o fyzických a psychických hranicích dětí v různém věku a tyto hranice respektuje.
* Zkouší se

Ví, že je nutné volit odlišný program pro různé věkové kategorie, a uvědomuje si rizika, která přináší uvedení programu v nevhodném věku.
* Ukáže a vysvětlí na příkladech.
* Zkouší se

Chápe odlišnosti chlapců a dívek v různém věku a tyto odlišnosti respektuje.
* Zkouší se

Orientuje se ve světě dnešních dětí (škola, zájmy, hodnoty, zábava, kamarádi, parta, …) Ví, kde hledat informace o dnešních dětech.
* Součástí je i znalost, jaké mají děti zájmy a možnosti v místě, kde působí jeho oddíl.
* Zkouší se

Ví, co dnešní děti zajímá, a na základě toho je dokáže zaujmout, získat a přivést do oddílu.
* Jde zejména o to, umět oslovit a zaujmout děti a přivést je do skautského oddílu. Bez schopnosti získávat nové děti do oddílů nebude skauting existovat.
* Nezkouší se

Umí komunikovat s dětmi přiměřeně jejich věku a vyspělosti.
* Zkouší se

Uvědomuje si, že každé dítě je jedinečná osobnost, a podle toho s ním jedná.
* Zkouší se

Umí nacházet způsoby a hledat či vytvářet situace, ve kterých pozná osobnost dítěte.
* Zkouší se

Má přehled o rizicích, která ohrožují děti a mládež (závislosti, sekty, zneužívání, …), ví, jak děti o těchto rizicích přiměřeně informovat, je schopen pomoci, když se na něho dítě obrátí s prosbou o pomoc nebo o radu.
* Buď o věci ví tolik, že dětem vysvětlí vše potřebné, nebo umí sehnat odborníky, literaturu, instituce, na které je možné se obrátit.
* Zkouší se

Umí zjistit, jaká je rodinná a osobní situace dětí v oddíle, a umí tomu přizpůsobit své chování a vystupování.
* Zajímá se o svět dětí, které má v oddíle. Souvisí s kompetencemi, které se týkají komunikace a spolupráce s rodiči.
* Zkouší se

Ví, jak rozpoznat, že má dítě nějaký problém, a umí mu s ním pomoci.
* Zkouší se

Umí poznat sociální vztahy v oddíle a podpořit děti, které jsou v oddíle v sociálně nevýhodné situaci.
* Zkouší se

Dovede posoudit, co pro děti je užitečné a co není.
* Předává dětem užitečné informace a dovednosti pro tento svět. Soudí na základě znalostí jejich potřeb i potřeb současného světa.
* Nezkouší se

Ví, že v jeho oddíle mohou být děti se specifickými poruchami učení, ví, jak se chovat, aby těmto dětem nevědomě neubližoval.
* Specifické poruchy učení – např. dyslexie, dysgrafie, …
* Zkouší se

Zná základní metody a přístupy, jak pracovat s dětmi se specifickými poruchami učení.
* Má přehled o jednotlivých typech SPU. Zná specifika práce s nimi. Ví, jaká to přináší rizika, má základní představu, jak k těmto dětem přistupovat, co od nich očekávat, jaké na ně klást požadavky, tuší, kolik jich je v populaci. Ví, na koho se obrátit. Ví, že není v jeho silách a možnostech tyto děti léčit či napravovat.
* Zkouší se

Umí odpovědět na otázku „Kolik je to ještě kilometrů?“
* Jde o dovednost motivovat děti k snášení určité míry nepohodlí a námahy. Vůdce by měl umět odpovědět na uvedenou otázku dětem různého věku.
* Zkouší se

Výchovné nástroje[editovat | editovat zdroj]

Stručný popis balíčku[editovat | editovat zdroj]

Balíček se zabývá používáním různých výchovných nástrojů - prostředků, které má vůdce při své činnosti k dispozici. O každém z nich by měl mít Castor základní znalosti (např. jak vypadá nová stezka, že má čtyři stupně, je možné použít její symbolický rámec nebo si vytvořit vlastní, že si členové oddílu mohou úkoly stezky vybírat dotvářet sami apod.) a měl by vědět, jak ho v oddíle použít:

 • stezka
 • odborky
 • závody a velké akce
 • časopisy
 • hry
 • prostředí
 • tradice, rituály, symboly

Součástí balíčku je též základní povědomí o novém výchovném programu Junáka.

Tématicky souvisí balíček zejména s balíčky "Skautská výchovná metoda", "Metody práce s dětmi" a s balíčkem "Praktické dovednosti" na kterém by měl Castor ukázat, že umí používat jednotlivé výchovné nástroje k rozvoji dovedností popsaných v tomto balíčku.

Pro hlubší zájemce o nový výchovný program je možné stáhnout soubory, které popisují cíle nového výchovného programu a jejich souvislost se skautskou výchovnou metodou Soubor:Nový výchovný program a SVM.pdf a podrobné rozepsání jedné tématické oblasti ("kompetence") nového výchovného programu Soubor:K14 ukázka rozpracované kompetence.pdf.


Jednotlivé kompetence[editovat | editovat zdroj]

Umí metodicky pracovat se skautskou stezkou. Ví, proč a jak stezku použít jako východisko při plánování. Umí skauty motivovat k plnění stezek. Ví, jak ověřovat znalosti a dovednosti ze stezky. Ví, jak se stezkou nepracovat (frontální výuka, zkoušení).
* Zkouší se

Umí metodicky pracovat s odborkami. Umí je využít jako základ pro individuální rozvoj svých svěřenců. Ví, kde a jak zajistit pro práci na odborkách externí spolupracovníky.
* Nezkouší se

Umí při výchovné práci účinně využívat nástroje, které mu poskytuje Junák – např. závody, časopisy, celostátní a regionální akce.
* Vůdce umí posoudit, co je pro jeho oddíl vhodné, u každého z nabízených nástrojů uvažuje, co přinese jeho oddílu. Umí zdůvodnit, proč některý z nabízených nástrojů nevyužije.
* Nezkouší se

Ví, co je nový výchovný program Junáka. Ví, jaké nabízí příležitosti jemu i jeho oddílu.
* Chápe silné i slabé stránky nabídek nového skautského programu – zejména novou stezku – a je schopen k nim zaujmout zdůvodněný postoj (zda je bude či nebude používat a proč).
* Zkouší se

Uvědomuje si význam prostředí pro výchovné působení. Ví, jak různá prostředí působí při výchově.
* Vysvětlí na příkladech.
* Zkouší se

Ví, jak při oddílové činnosti používat rituály, tradice a symboly tak, aby neškodily členům oddílu.
* Chápe, že některé zvyklosti v oddílech mohou být některým členům (nováčkům) nepříjemné a mohou hraničit s šikanou či ubližováním dětem v oddíle (např. tradice házet nováčky na první výpravě do potoka nebo trestat vylitím ešusu studené vody za krk.
* Zkouší se

Ví, jak využívat tradic, rituálů a symbolů v činnosti oddílu. Uvědomuje si, jaký mají smysl, co přinesou oddílu a jeho členům. Ví, jak je používat, aby členům oddílu neuškodily.
* Dokáže rozčlenit tradice, symboly a rituály podle cílů a smyslu. Nevnímá je jako cíl, ale jako prostředek naplnění určitých výchovných cílů. Umí se vzdát tradiční činnosti nebo rituálu, které nemají výchovný smysl.
* Zkouší se

Umí rozlišit, který program může určit jako povinný a kdy by měl program či rituál pojmout jako dobrovolný.
* Zkouší se

Skautská výchovná metoda[editovat | editovat zdroj]

Stručný popis balíčku[editovat | editovat zdroj]

Těžištěm balíčku "Skautská výchovná metoda" je kompetence "Ví, co je to skautská výchovná metoda. Rozumí jejím jednotlivým prvkům a ví, jak používat skautskou výchovnou metodu při své práci v oddíle."

Co by měl Castor zvládnout po absolvování tohoto balíčku:

1. Popsat skautskou výchovnou metodu (např. podle Stanov Junáka).
Skautská výchovná metoda vede mladého člověka na cestě osobního růstu, je soustavou výchovy a sebevýchovy vedoucí k upevňování charakteru, vytváření hodnotového systému, rozvoji dovedností a znalostí. Skautskou výchovnou metodu tvoří systém vzájemně provázaných prvků, jimiž jsou:

 • skautský slib a zákon jako vyjádření životního stylu a hodnotového systému
 • učení se prostřednictvím praktických činností a her
 • týmová práce v malých skupinách (obvykle družinách), rozvíjející spolupráci, vůdčí schopnosti a odpovědnost za druhé (družinový systém)
 • symbolický rámec, nabízející pro určitou věkovou skupinu výchovnou motivaci a inspiraci
 • využívání skautské symboliky a výchovného prostředí
 • pobyt a činnost v přírodě, její poznávání a ochrana
 • podpora mladých lidí dospělými a vzájemná spolupráce
 • služba společnosti
 • zájem a spoluúčast každého mladého člověka na jeho osobním rozvoji
 • postupné stimulující programy


2. Umět rozebrat její jednotlivé prvky. Hlavní prvky, na které je třeba klást důraz, jsou družinový systém, zájem a spoluúčast každého mladého člověka na jeho osobním rozvoji a role skautského slibu a zákona jako výchovného prostředku.

3. Chápat, že skautská výchovná metoda tvoří celek.

4. Umět popsat, které prvky skautské výchovné metody se využívají u nové skautské stezky. Téma lze zahrnout buď do balíčku "Skautská výchovné metoda" nebo do balíčku "Výchovné nástroje".

5. Uvést příklady výchovných cílů, k jejichž splnění vede uplatnění skautské výchovné metody a popsat, jak.

6. Umět popsat využití skautské výchovné metody v konkrétní situaci oddílu, se kterým Castor pracuje nebo bude pracovat (velký/malý oddíl, věk dětí, chlapci/dívky, apod.).Jednotlivé kompetence[editovat | editovat zdroj]

Není ve vědomém rozporu se skautskou výchovnou metodou, nepopírá ji svou činností.
* Kompetence nutně nevyžaduje, aby skautské výchovné metodě skutečně rozuměl. Naučit lze použitím programů typu řízená debata, modelové situace, motivační monolog, apod. a vlastním příkladem. Jde o postoj, ověřovat lze při různých programech nebo sebehodnocením.
* Nezkouší se

Ví, co je to skautská výchovná metoda. Rozumí jejím jednotlivým prvkům a ví, jak používat skautskou výchovnou metodu při své práci v oddíle.
* Chápe, že skautská výchovná metoda je celek, kde jednotlivé prvky lze oddělit jen pro lepší pochopení ale ne pro praktické užití. Dokáže podrobně rozebrat a vysvětlit každý prvek skautské výchovné metody. Dokáže popsat provázanost a společné působení jednotlivých prvků skautské výchovné metody na příkladech z oddílové činnosti. Chápe družinový systém jako jeden ze základních pilířů skautské výchovné metody, umí vysvětlit jeho principy. Ví, jak pracovat družinovým systémem v oddíle s malým počtem členů.
* Zkouší se

Umí využít skautskou výchovnou metodu ke splnění výchovných cílů.
* Výchovné cíle si určí buď sám podle situace svého oddílu nebo je dostane jako součást zadání modelové situace. U každého cíle uvede, jaké prvky skautské výchovné metody pomohou k jeho naplnění, vysvětlí nejlépe na konkrétních příkladech.
* Zkouší se

Umí vysvětlit principy skautské výchovné metody a jejich použití rádcům družin. Umí je naučit s ní pracovat.
* Nezkouší se

Ví, jak využít skautskou výchovnou metodu při práci s věkovou kategorií, na kterou je zaměřen.
* Nezkouší se

Zdravověda a první pomoc[editovat | editovat zdroj]

Má obecné znalosti a dovednosti potřebné pro poskytnutí včasné a účinné první pomoci.
* Organizace první pomoci, na co nezapomenout, schopnost improvizovat, sebeovládání v krizových situacích.
* Součást zdravotního kurzu
* Nezkouší se

Prakticky ovládá umělé dýchání a nepřímou masáž srdce a další život zachraňující úkony.
* Součást zdravotního kurzu
* Nezkouší se

Umí ošetřit lehká poranění (odřenina, řezná rána, podvrtnutí, klíště, …).
* Součást zdravotního kurzu
* Nezkouší se

Ví, jak postupovat při úrazech hlavy, hrudníku, břicha, končetin, zvládá první pomoc a základní ošetření těchto úrazů.
* Součást zdravotního kurzu
* Nezkouší se

Umí zajistit péči při náhlých onemocněních - bolest břicha, cévní mozková příhoda, cukrovka, epilepsie, křeče.
* Součást zdravotního kurzu
* Nezkouší se

Umí zastavit různé druhy krvácení.
* Součást zdravotního kurzu
* Nezkouší se

Ví, jak postupovat při šoku, alergických stavech a bezvědomí.
* Součást zdravotního kurzu
* Nezkouší se

Umí poskytnou záchranu tonoucímu.
* Součást zdravotního kurzu
* Nezkouší se

Umí poskytnout první pomoc při úrazech elektrickým proudem, poleptání, otravách.
* Součást zdravotního kurzu
* Nezkouší se

Umí ošetřit popáleniny, omrzliny, úpal a úžeh.
* Součást zdravotního kurzu
* Nezkouší se

Zná základní infekční nemoci, rozpozná jejich příznaky a umí poskytnout základní ošetření.
* Součást zdravotního kurzu
* Nezkouší se

Umí poskytnout první pomoc se zaměřením na specifika dětského věku a táborovou kliniku - horečnaté stavy, drobná zranění, průjmy, alergie.
* Součást zdravotního kurzu
* Nezkouší se

Ovládá základy ošetřování nemocných, ví, jak postupovat při infekčním onemocnění na táboře nebo ve větší skupině lidí.
* Součást zdravotního kurzu
* Nezkouší se

Rozumí organizaci integrovaného záchranného systému, zná linky tísňového volání, umí zavolat záchranku a další pomoc.
* Součást zdravotního kurzu
* Nezkouší se

Ovládá polohování, transport nemocných, zvládá základní obvazovou techniku.
* Součást zdravotního kurzu
* Nezkouší se

Ví, jaké je povinné vybavení lékárničky, zná základní skupiny léků a jejich použití.
* Součást zdravotního kurzu
* Nezkouší se

Umí zajistit, aby na každé družinové a oddílové akci (včetně tábora) byla přiměřeně vybavená lékárna.
* Smyslem této kompetence je vědět, že jednou z povinností vůdce je zajistit správně vybavenou lékárnu na jakoukoli oddílovou a družinovou akci. Vůdce nemusí sám umět vybrat a sehnat správné léky a materiál, musí však umět sehnat lékaře nebo zdravotníka, který potřebné léky a materiál sežene.
* Součást zdravotního kurzu
* Nezkouší se

Zná základní závazné zdravotnické předpisy týkající se činnosti oddílu.
* Např. povinnosti zdravotníka tábora, znalost nutných dokladů k pobytu na akci (bezinfekčnost, posudek o způsobilosti dítěte, vedoucího, pracovníka v kuchyni), zdravotní deník, fyzická a psychická zátěž dítěte při pobytu na táboře, režim dne, osobní hygiena, stravování
* Součást zdravotního kurzu
* Nezkouší se

Je schopen zajistit potřebné lékařské ošetření dětí na táboře.
* Ví, kde je nejbližší lékař, pohotovost a nemocnice v místě tábora, komunikuje s místním lékařem.
* Součást zdravotního kurzu
* Nezkouší se

Při činnosti oddílu uplatňuje zásady prevence úrazů a onemocnění.
* Např. vhodné vybavení, přiměřená zátěž, otužování, bezpečnost, apod.
* Součást zdravotního kurzu
* Nezkouší se

Praktické dovednosti[editovat | editovat zdroj]

Umí vést děti k tomu, aby měly ve svých věcech pořádek.
* Nezkouší se

Umí zjistit, co děti umí a co neumí, dokáže jim pomáhat v rozvíjení jejich schopností a dovedností.
* Nezkouší se

Umí děti připravit na zvládání a řešení různých krizových a obtížných situací.
* Klade před děti přiměřené překážky a pomáhá jim s jejich řešením (opak je, že před dětmi překážky odstraňuje).
* Zkouší se

Zná způsoby, jak vést děti k samostatné tvořivosti. Ví, proč a jak je samostatná tvořivost důležitá.
* Zkouší se

Zná metody, jak vést členy oddílu k sebereflexi, umí pro to najít vhodné programy. Umí jim poskytovat správnou zpětnou vazbu.
* Nezkouší se

Umí děti učit komunikovat a vystupovat před ostatními.
* Nezkouší se

Umí rozvíjet manuální zručnost a dovednosti dětí, umí pro tento účel připravit vhodné programy.
* Nezkouší se

Ví, že je třeba děti naučit činnostem potřebným pro život v oddíle (např. sbalení batohu, postavení stanu, vaření, úklid, ...), umí to děti vhodným způsobem naučit.
* Nezkouší se