Vzk/Právo K3

Z Gewiki
< Vzk

Vzk/Balíčky

Znění kompetence:

Zná základy trestní odpovědnosti


Upřesnění obsahu kompetence:

Ví, že právní odpovědnost znamená nesení důsledků porušení nebo nesplnění právní povinnosti. Trestněprávní odpovědnost je odpovědnost za spáchání trestného činu nebo přestupku.

Ví, že trestná čin je čin nebezpečný pro společnost a zároveň čin definovaný v trestním zákoně.

Ví, že stupeň nebezpečnosti musí být větší než nepatrný, u mladistvých vyšší než malý; že trestný je i pokus o spáchání trestného činu; u zvláště nebezpečných trestných činů je trestná i jejich příprava (vyjmenovány v trestním zákoně).

Ví, kdo může být trestně odpovědný: pouze FO – ne PO; FO starší 15 let; pouze příčetná osoba.

Ví, že osoba ve věku mezi 15 a 18 lety se označuje jako mladistvý, její trestní odpovědnost je snížená, což neznamená, že by byla odpovědna jen za něco, ale míra nebezpečnosti činů musí být u TČ vyšší než malá; dostává odlišné tresty, některé nemohou být uloženy vůbec apod.) Ví, že nepříčetnost je duševní porucha, ne důsledek úmyslu nebo nedbalosti (např. požití alkoholu). Ví, že musí být příčinná souvislost mezi jednáním osoby a následkem jednání. Ví, že u většiny trestných činů je navíc nutno prokázat úmysl, ale někdy stačí „pouhá“ nedbalost. Tuší, že existují nějaké okolnosti vylučující trestnost činu.

Ví, co je to přestupek a kde najde jejich úpravu (zákon o přestupcích + přímo označeny v některých zákonech, např. lesní zákon - viz. čekatelky). Ví, že pro vznik odpovědnosti za přestupek obvykle postačí nedbalost. Ví, že přestupek může spáchat, stejně jako trestný čin, pouze FO, starší 15 let, příčetná.

Minimální úroveň:

Pro svoji skautskou praxi si uvědomuje, že aby mohl být někdo trestně odpovědný, je nutno naplnit všechny výše uvedené podmínky, tj. že neexistuje nějaká automatická odpovědnost vůdce. Umí tyto podmínky vyjmenovat a vlastními slovy vysvětlit.

Umí uvést příklady činností, které by se v oddíle nikdy neměly dělat bez dozoru 18-leté osoby.

Umí porovnat přestupek a trestný čin.

Ví, co dělat v případě, že by mu byla např. stráží přírody udělěna bloková pokuta (max. do 1000,-, nelze se odvolat, pověřená osoba).


Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:

Dozvědět se více o okolnostech vylučujících protiprávnost (nutná obrana, krajní nouze, ...). Podívat se na příklady trestných činů, se kterými by se mohl v oddílové praxi setkat.


Poznámky:

Souvisí zejm. s Právo K1 - K4.


Doporučená literatura:

Trestní zákon: [1]