Vzk/Personalistika a spolupráce K4

Z Gewiki
< Vzk

Vzk/Balíčky

Znění kompetence:

Umí motivovat své spolupracovníky a členy oddílové rady k práci pro oddíl.

Maslowova pyramida potřeb

Potřeba seberealizace

Potřeba uznání, úcty

Potřeba lásky, přijetí, spolupatřičnosti

Potřeba bezpečí a jistoty

Základní tělesné, fyziologické potřeby

Upřesnění obsahu kompetence:

Motivaci lze chápat jako touhu člověka uspokojit své potřeby. Tento koncept dobře vystihuje Maslowova pyramida potřeb. V ní jsou od nejnižšího patra umístěny nejsilnější potřeby. Motivace pak zpravidla vzniká jako potřeba uspokojit nejnižší neuspokojené patro (tj. mám-li k smrti hlad, tak sháním jídlo a až pak se budu snažit sociálně družit a seberealizovat). Pokud tedy chceme někoho motivovat musíme využít nějaké jeho potřeby.

V oddílovém prostředí je víc než vhodné nevyužívat motivaci vytvořením potřeby na nižším stupni (např. hrozba sociálního vyloučení, fyzický trest,...), ale snažit se uspokojovat nižší patra tak, aby práce pro oddíly vycházela z potřeby seberealizace případě dalších horních pater pyramidy. Je tedy potřeba dávat pozor, aby v rámci možností každý dostal práci, která ho bude bavit, uspokojovat, naplňovat a na kterou má vhodné podmínky, aby ji provedl. Těžko někdo bude pracovat v oddíle několik let zadarmo, když mu to nebude něco přinášet. Ve skautingu nám navíc nejde nejen o výchovu dětí, ale i posouvání lidí, co nám s výchovou pomáhají.


Minimální úroveň:

  • dokáže svými slovy popsat, co to motivace je, a jak vzniká
  • dokáže vyjmenovat několik způsobů jak motivovat členy oddílové rady k nějakému úkolu


Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:

Přemýšlet o motivaci lidí v oddíle, sledovat jejich zájmy a potřeby.


Související kompetence:


Doporučená literatura:

Paul B. Malone III.: Mějte je rádi a veďte je