Vzk/Vedení K2

Z Gewiki
< Vzk


Vzk/Balíčky

Znění kompetence:[editovat | editovat zdroj]

Zná základní styly vedení a ví, v jakých situacích je vhodné je použít (umí rozpoznat, kdy je čas na diskuzi a kdy je čas na rozhodnutí


Upřesnění obsahu kompetence:[editovat | editovat zdroj]

 • Ví, že existují různé styly (přístupy) vedení - zejména podle míry uplatnění autority vedoucího. Dokáže popsat tyto styly:
  • Direktivní (též autoritativní) - vedoucí rozhoduje, členové se na rozhodnutí nijak nepodílejí
  • Konzultativní - členové projeví své názory, vznesou argumenty, poté se vedoucí rozhodne
  • Participativní (též demokratický) - vedoucí rozhoduje spolu s členy, tedy i oni mají přímý vliv na rozhodnutí. Tento styl zahrnuje jak rozhodování s rovným hlasem (hlas vedoucího platí stejně jako hlas kteréhokoliv člena). tak různé odchylky (právo veta vedoucího apod...)
  • Liberální (též delegativní, Laissez-faire) - vedoucí nechává členy konat, jak oni sami uznají za vhodné a do jejich činnosti nevstupuje.
 • Má představu, že míra uplatnění autority (a naopak míra participace členů, tedy jejich podílu na rozhodování) se odvíjí především podle těchto zásad:
  • Direktivní řízení je typickým stylem krizového řízení. V případě krize, tedy bezprostředně hrozícího vážného nebezpečí přebírá vedoucí absolutní a nedělitelnou odpovědnost, vydává příkazy, které je třeba neprodleně uposlechnout. Pokud čas dovolí a členové jsou schopni přispět dobrými nápady nebo náměty, připadá v úvahu styl konzultativní, který však přesto končí jasným rozhodnutím vedoucího.
  • Liberální řízení je možné tehdy, jestliže členové jsou kompetentní (způsobilí situaci zvládnout) a dá se předpokládat, že domýšlí následky svého jednání. Ve skautském prostředí je to styl typický pro běžný život roverských kmenů, přípravné týmy kurzů a dalších akcí apod.
  • Demokratické řízení má největší časovou režii - rozhodování trvá nejdéle a samotný proces může být nepříjemný (všichni se donekonečna dohadují o pitomostech). Na druhou stranu rozvíjí schopnosti členů - nejen se dozvídají informace o věci samé, ale také se učí diskutovat, obhajovat svůj názor a případně se podřídit vůli většiny.
  • Přístup každého vedoucího se může a má měnit podle situace - každý z výše popsaných stylů má asi v životě každého skautského společenství někdy své místo. Volba přístupu a míry autority je také závislá na osobním nastavení vedoucího (ale i členů), zvyklostech a dalších okolnostech.
 • Ví, v jakých situacích může nechat rozhodovat členy oddílu, kdy s nimi o rozhodnutí diskutovat a kdy musí rozhodnout sám bez diskuse


Minimální úroveň:[editovat | editovat zdroj]

 • Uchazeč umí vyjmenovat 3 styly vedení (ze 4 výše uvedených) a ke každému vysvětlit, čím je charakteristický (jak rozhodování probíhá) a pro jaké situace se hodí - doloží ke každému stylu několik příkladů. Znalost názvů jednotlivých stylů je sice žádoucí, ale není nutná.


Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:

Kam dál, jak může uchazeč tuto kompetenci dál rozvíjet (v případě klíčových a rozvojových kometencí), kam nasměřovat jeho pozornost, jak si získanou kompetenci upevňovat a obnovovat ...


Poznámky:

Další poznámky ke kompetenci - například souvislosti s jinými kompetencemi apod.


Doporučená literatura:

P.B.Malone: Mějte je rádi a veďte je