Vzk/Hodnoty K3

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Ví, jak do oddílové činnosti (s přesahem do běžného života členů) zavádět šetrné chování k přírodě.

Upřesnění obsahu kompetence:

Nejnadějnějším způsobem řešení současných ekologických problémů ze v současné době zdá být koncept trvalé udržitelnosti. Tato koncepce má především dva podstatné aspekty:

1. Uspokojování potřeb dnešních generací nesmí narušit možnosti generací budoucích uspokojovat svoje potřeby, současně má v maximální možné míře respektovat bohatství a krásy přírody pro ni samu, nezávisle na dnešních či budoucích materiálních požadavcích. 2. Hledání alternativních možností lidského rozvoje, jež by nezatěžovaly tolik přírodu, přitom však zvyšovaly kvalitu individuálního života i kvalitu mezilidských vztahů. Jde o to, aby nutné materiální omezení člověka bylo kompenzováno rozvojem v rozměrech podstatnějších, než je materiální spotřeba. Základním cílem je zajistit všem lidem na Zemi přijatelnou životní úroveň a přitom snížit míru zatížení a poškozování přírody. To je možné jen při razantním snížení spotřeby ve vyspělém světě.

K prosazení a zajištění trvalé udržitelnosti života je nutné splnit následující podmínky: 1. Nalezení takových technologií, které jsou schopné zajistit dostatečné množství výrobků požadovaného druhu a současně šetrné k přírodě. Příkladem může být recyklace a další použití odpadů, hledání alternativních zdrojů energie, snížení energetické a surovinové náročnosti výroby, zemědělství bez nadměrné chemizace apod. 2. Změna lidských postojů a návyků. Je nutné opustit konzumní způsob života, nalézt odpovědnost, nastoupit cestu dobrovolné skromnosti. S tím je spojeno i uznání hodnoty přírody, úcta a láska k přírodě. 3. Nalezení a prosazení politického a ekonomického systému, který bude schopen zajistit splnění těchto podmínek.

Asi všichni si uvědomujeme, že i činnost skautů na táboře, výpravách, ale i v klubovně, doma a ve škole může mít nepříznivý vliv na přírodu. Pokud bychom chtěli náš negativní vliv na přírodu zcela vyloučit, museli bychom se vrátit ke zvířecímu způsobu života. Zkuste si to jako hru, představte si, že jste na chvíli zvířata a vydejte se třeba na víkend do lesů bez žádného vybavení jen s bederní rouškou (to abyste nepohoršovali náhodné kolemjdoucí živočichy Homo sapiens, kteří by nechápali vaši hru). Trvale se jako zvířata chovat nemůžeme, proto nemůžeme ani zrušit náš negativní vliv na přírodu, snažme se ho proto aspoň maximálně omezit.

Šetrné chování není jen netrhat zbytečně květiny, neplašit zvířata a důkladně zahladit stopy svého pobytu v přírodě a táboření. Je to hledání a uplatňování životního stylu, který méně škodí přírodě, méně spotřebovává a více dbá na kvalitu života a vztahů než na vlastnění materiálních předmětů.Minimální úroveň:

Umět vysvětlit základní princip trvalé udržitelnosti.

Popsat aspoň tři praktické činnosti v oddíle, které vedou děti k šetrnému chování k přírodě.Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:

Uvažovat, jak se chovat šetrně k přírodě ve svém každodenním životě a na základě těchto úvah měnit své chování.

Hledat cesty, jak vést děti v oddíle k pochopení principů trvalé udržitelnosti a jak zavádět šetrné chování k přírodě do života dětí v oddíle i mimo něj.Poznámky:Doporučená literatura: