Vzk/ExVzk 2007

Z Gewiki
< Vzk
Přejít na: navigace, hledáníZávěrečná zpráva - Experimentální vůdcovská zkouška Gemini 2007

Obsah VZ

Základní osnovou kurzu bylo 217 kompetencí, které by měl v optimálním případě zvládat vůdce oddílu. Tyto kompetence jsou společné všem VLK, které pořádají experimentální VZ.

Pro zkoušky na Gemini bylo určeno celkem 119 zkoušených kompetencí (všechny zkoušené kompetence společné všem třem VLK + další vybrané zkoušené kompetence specifické pro Gemini).

Všechny kompetence byly pro účely vzdělávacích programů i zkoušek rozčleněny do tzv. balíčků:


Balíček Počet bloků Příprava programu Zkouší Zkoušeno kompetencí
Pollux Instruktor Instruktor
Osobnost, sebereflexe 1 --- Hanka, Máca, (Veverka) Hanka 4
Hodnoty 1 --- Markéta, Míla, Víťa Markéta 4
Vztahy a komunikace 2 Křeček Míla Míla 1
Já a můj oddíl 2 --- Rozárka, Hanka Rozárka 3
Já a skauting 1 --- Markéta, Míla, Víťa Markéta 3
Skautská výchovná metoda 1 --- Markéta, Rozárka Markéta 2
Zajištění činnosti 2 Wojta Brčko Brčko 15
Komunikace a informace 1 --- Bilbo Bilbo 8
Rétorika, komunikace 1 --- Ježek, Červík Ježek 2
Oddílové hospodaření 1 1 --- Bořek Bořek 10
Oddílové hospodaření 2 1 Maho Bořek Bořek
Organizace 1 Maho Bořek Bořek 9
Právní minimum 1 Mája Kasař Kasař 4
Právo a oddíl 1 Mája Kasař Kasař 6
Plánování 2 Ink Špalek Špalek 9
Autorita 1 Flek Edy Edy 3
Konflikty 1 --- Edy, Kaktus Edy 2
Personalistika, spolupráce 1 Flek Edy Edy 2
Vedení 1 Šuperka Červík Červík 3
Práce s dětmi 1 Šuperka Červík Červík 4
Dnešní děti 2 Tinka Máca Máca 14
Výchovné nástroje 2 Pírko Víťa Víťa 11


Další 4 programové bloky byly věnovány rozvojovým kompetencím. Každý účastník VLK si vybíral z nabídky přibližně 15 programů čtyři, o které měl největší zájem.

Každý účastník dostal seznam kompetencí v tzv. stezce, s tou mohl pracovat během celého kurzu.

Podmínky úspěšného složení VZ:

  1. Castor (= účastník VLK) si sám podepíše všechny kompetence ve stezce.
  1. Castor úspěšně absolvuje prezentaci svého projektu.
  1. Castor úspěšně složí zkoušku ze (všech) zkoušených kompetencí v každém balíčku (během ústní zkoušky, písemným testem, v předtermínu).
  1. Castor se zúčastní čtyř vybraných programů k RoKo.
  1. Nezjistíme, že Castor má problém se zvládnutím některé nezkoušené kompetence.

Kredity a předtermíny

Castor může část nebo celou zkoušku z jednoho balíčku složit předem a to v zásadě dvěma možnými způsoby:

  1. Instruktor vidí, že Castor zvládá nějakou skupinu kompetencí, zapíše si to. Při vhodné příležitosti to sdělí Castorovi a upřesní mu požadavky pro zbytek zkoušky z daného balíčku (v každém případě by zkouška pro Castora, který splnil některé kompetence v předtermínu, měla být snazší než u ostatních).
  1. Castor se nechá vyzkoušet předem (v rámci konzultací, mimo čas a prostor, ...) z celého balíčku. (Tj. nebude možné, aby si Castor chodil za instruktorem plnit kompetence jednu po druhé).

Variantu 1 a 2 lze kombinovat, tj. instruktor může sdělit Castorovi, že např. tři kompetence z jeho balíčku má splněné a Castor se nechá ze zbývajících čtyř vyzkoušet v předtermínu.

Písemné testy

Proběhly 2 písemné testy. První byl z balíčku Právo na 30 minut - 8 Castorů zvládlo tento balíček splnit v podobě testu, ostatní byli ústně přezkoušeni. Druhý byl z balíčků Organizace+Hospodaření na 50 minut, ten se podařilo písemně splnit 5 účastníkům, ostatní byli ústně přezkoušeni.

Esej

Castoři v rámci VZ psali esej na téma Já a skauting nebo Skauting a dnešní společnost (zda je skauting stále aktuální, čím oslovuje společnost, čím je jí prospěšný). Zadání eseje dostali Castoři na víkendu a měli za úkol ji poslat napsanou před letním během. Cílem bylo jednak se zamyslet na osobním postojem ke skautingu, jednak si vyzkoušet písemný projev na zadané téma. Na základě eseje mohli Castoři splnit některé kompetence z balíčků Hodnoty a Já a skauting.

Prezentace projektu

Castoři dostali na víkendu zadání připravit jednoduchý projekt víkendové akce pro svůj oddíl. Hlavní část projektu zpracovávali přímo na letním běhu. Hlavním cílem projektu bylo vyzkoušet si praktické dovednosti z plánování i z dalších balíčků, které se během kurzu naučili + vytvořit použitelný výstup pro vlastní oddíl.

Součástí VZ byla prezentace projektu, která jednak nahradila zkoušku z rétoriky, dále pak zkoušku z plánování a zároveň si frekventanti při obhajobě mohli splnit i některé kompetence z jiných oborů.

Castoři byli rozděleni do 8 skupin (po 3-4) a každou skupinu hodnotil 1-2 Polluxové a 1-3 instruktoři. Každý Castor prezentoval svůj projekt v 15-20 minutách, celá prezentace včetně dotazů a zpětné vazby trvala 45 minut. Zkoušku z rétoriky splnily všichni Castoři úspěšně, z balíčku plánování jich bylo ještě 8 ústně přezkoušeno.

Ústní zkoušky

Ústní zkoušky proběhly ve čtvrtek 16. srpna (3 bloky) a v pátek 17. srpna (12 bloků). Castoři byli rozděleni na dvojice, bylo celkem 15 dvojic Castorů a 13 zkoušejících instruktorů (nebo dvojic Pollux + instruktor), tj. každý Castor měl 13 bloků zkoušení a 2 bloky volno (resp. více volna v případě balíčků splněných před ústními zkouškami).

Každá dvojice měla své stanoviště, ve kterém pobývala po celý čas zkoušek, zkoušející se přesunovali mezi jednotlivými stanovišti. Čas na zkoušení jedné dvojice byl 30 minut.

Balíček Rétorika se nezkoušel, hlavní podklady pro uznání rétorických kompetencí jsou prezentace projektu a kvalita vystoupení při rétorických střepech (ta může Castorovi pomoci, nemůže mu uškodit). Pomocným kritériem byla v případě potřeby rétorická úroveň projevu při zkoušení jiných oborů.

Některé balíčky mohli mít Castoři (někteří nebo všichni) splněné už předem:

Právo – písemný test

Hospodaření + Organizace – písemný test

Plánovaní – prezentace projektu

Hodnoty nebo Já a skauting – esej

Ostatní balíčky – předtermíny, částečně též projekt či esej.

Druhá kola

Cílem druhých kol zkoušek bylo důkladněji vyzkoušet ty účastníky, kteří během 30 minut nepřesvědčili zkoušející o dostatečném zvládnutí daných kompetencí. Druhá kola se konala v pátek po ukončení posledního bloku standardních zkoušek. Rozvrh byl stanoven individuálně podle časových potřeb zkoušejících.

V letošním roce proběhla druhá kola u 8 frekventantů. Sedm z nich je úspěšně splnilo, jedna účastnice neprospěla v některých kompetencích ze tří různých balíčků a bude konat opravné zkoušky.


V Praze 4. 9. 2007 Vít Růžička


zpět na stránku Vůdcovská zkouška